2018. július 28., szombat

Egy barát mellett

2018.07.27.

Kedvesek,

Alábbi zsoltárt olvassátok el figyelmesen.

Hálaadás az életért (30. zsoltár)

1Zsoltár, templomszentelési ének. Dávidé. 
2Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. 
3URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. 
4URam, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. 
5Zengjetek az ÚRnak, ti, hívei, magasztaljátok szent nevét! 
6Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. 
7Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom meg soha. 
8URam, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. 
9Ekkor hozzád kiáltottam, URam, és így esedeztem az ÚRhoz: 
10Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? 
11Hallgass meg, URam, kegyelmesen, légy segítségemre, URam! 
12Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. 
13Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, URam, Istenem!


Ma reggel egy Tamás nevű hívő hajléktalanért imádkoztunk. Egy barátom barátja. Kórházba került, kómába esett. Hirtelen ötlettől vezérelve megkerestük az ágyát, imádkoztunk mellette, felolvastuk a 30. Zsoltár 1_5 versét. Két emeletet bejártunk mire meglett. A barátom maradt mellette imádkozni. Reméljük Isten szólt neki az igén keresztül. Meghalt a "virrasztás" alatt. De nekünk van ígéretünk és neki is.

Feltámadunk! 


Azt gondolom nem volt véletlen az indíttatás, hogy valaki vele legyen amikor elmegy. Én semmit sem tudok, volt-e hozzátartozója. A barátja, Istenben hívő testvére vele volt. És az Úr is ott volt. hisz ő ezt mondja:

A közös ima.
19Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. 20Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté evangéliuma 18. fejezet)

 Legyen ez a vigasz mindenkinek aki Tamást ismerte és szerette.

Talán furcsának hat, hogy egy beteg ember ágya mellett - akiről sem én, sem a barátom nem tudtuk, hogy fél órán belül meghal - az életért, az ő életéért is adtunk hálát. A teológusok szerint Dávid király Jézus előképe volt, ezt a közös vérvonal is bizonyítja. De nem csak ez, hanem a zsoltár tartalma az ami megerősít bennünket. Az, hogy Isten megment bennünket a sírgödörtől két értelmet is takar az én értelmezésem szerint. Sokszor valós, megtapasztalható dolog, hogy Isten megment, meg akar menteni veszélyes, életveszélyes helyzetekből hívő embereket. Jelez, figyelmeztet, vagy konkrétan be is avatkozik. Az apósom Péter egyszer épp láncfűrésszel dolgozott. Teljesen érthetően és egyértelműen figyelmeztetést kapott egy belső hang formájában, hogy hagyja abba a munkát, mert bele fog vágni a lábába. Nem vette komolyan, majd a következő percben beleszaladt a fűrész a lábfejébe. Nem hallgatott a figyelmeztetésre. Pedig Isten velünk van és előttünk jár.

13Előttük megy, aki utat tör, áttörnek, átmennek a kapun, és kivonulnak. Előttük megy át királyuk, élükön maga az ÚR. (Mikeás próféta könyve 2. fejezet)

Isten tehát vezet bennünket, ez nagyon sok helyen megjelenik a Bibliában. 

A második értelme az ebben a zsoltárban (30.) megjelent pl. "gyászruhámat örömre fordítottad" résznek akkor érthető meg, ha a teljes zsoltárt figyelemmel olvassuk. A 13. versben olvassuk: "Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, URam, Istenem!" Szüntelenül és örökké. A Biblia nem egy mitológiai mű, hanem először egy kis, jelentéktelen nép történelmi alaposságú (gondoljunk csak a pontos földrajzi és családfa, építészeti és társadalmi leírásokra) feljegyzéseinek gyűjteménye, sokféle, gazdag irodalmi formában. Ez azt jelenti, hogy Dávid nem a levegőbe beszél. Azért tudja örökké (és nem azt írja, hogy egész életében) és szüntelen magasztalni majd Istenét, mert tudja, hogy evilági halála után is lesz rá lehetősége. Dávid fél a test halálától, de nagyon erős reménységgel és hittel hirdeti azt az örökkévalóságot, aminek ő is és ha hiszünk a jézusi ígéretnek mi is várományosai vagyunk.

25Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? (János evangéliuma 11. fejezet)

Ezért vezetett ma a barátomat és engem ehhez a betegágyhoz az Úr. Ez a kardinális kérdés. Azzal a reménységgel vagyok, hogy Tamást is kihozza a holtak hazájából.

Ámen.

2018. július 21., szombat

Viharban élni

Több olyan hatás és tapasztalat ért az utóbbi néhány napban ami eszembe juttatott néhány bibliai tanítást. Ezek különös módon álltak össze most bennem, hogy reménység szerint másokat is tanítsanak.
Van akinek a családjával kapcsolatban, van akinek a vállalkozásával kapcsolatban vannak tervei, de legtöbbször borúlátóan, reménytelenül nyilatkoznak meg róla. Lehet, hogy a gazdasági helyzet, a politikai és gazdasági elemzők, a napi hírek, barátok, ismerősök, családtagok véleménye és érdeke, ezer meg ezer evilági tényező bombázza és rombolja a jövőképünket, a bátorságunkat, az életminőségünket. Idegesek, feszültek vagyunk, frusztráltak. Valahogy elmaradnak az áldások. Ássunk jó mélyre! Mi az evilági szó jelentése a Názáreti Jézusban hívő ember számára?

1Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. 3Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. 4De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – 6és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, 7hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. 8Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; 9nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.10Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. (Pál levele az efezusiakhoz 2. fejezet)

Fentiekből kitűnik, hogy az ebben a világban uralkodó fejedelem befolyásáról van itt szó, ami romboló, engedetlenséget szül (Istennel szemben), önzést (testünk kívánságai mindig magunkról szólnak), és mindenkire vonatkozik, vonatkozott. Aki már hisz Jézusban és az ő megváltó hatalmában az kikerül az evilági körből. A hitünk nem konstans, nem egy állandó mértékű dolog. Növekednünk kell benne és lehetnek hullámvölgyek.

1A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (A zsidókhoz írt levél 11. fejezet)

Borúlátással és reménytelenséggel kezdtem ezt a bejegyzést. Nevezhetjük ellenszélnek is. Vagy hitetlenségnek. Alább olvassátok el mit mond Isten a szélről. Ebben a szövegkörnyezetben ez most az ellenszélről szól nekünk.

1Osztogasd bő kézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt! 2Oszd el hét- vagy nyolcfelé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet! 3Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Ha ledől a fa, akár délre, akár északra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. 4Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. 5Ahogyan nem ismered a szél útját vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében, éppúgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. 6Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül: ez, vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. 7Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot. 8Azért ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz, és ami következik, az mind hiábavalóság! (A prédikátor könyve 11. fejezet)

Első lépés hinni, majd ezzel a hittel cselekedni is a kedvezőtlen körülmények ellenére is. Akkor is, ha ez valakinek nem tetszik.  A szél, mint főszereplő most tovább vezeti gondolatmenetünket.

24Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. 25És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. 26Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. 27És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az összedőlt, és teljesen elpusztult.( Máté evangéliuma 7. fejezet)

Oké, ez a mi részünk, de mi van azokkal akik folyamatosan kavarják az ellenszelet? Konkrét személyek, helyzetek, politika, gazdaság stb. Olvassátok el alábbiakat és folytatom. Ez egy teljes fejezet Jeremiástól.

Vigyázat nehéz szöveg!

1Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadneccar Jeruzsálemből Babilóniába, 2miután Jekonjá király, az anyakirálynő, a főemberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. 3Elászá, Sáfán fia és Gemarjá, Hilkijjá fia által küldte el, akiket Cidkijjá, Júda királya küldött Nebukadneccar babilóniai királyhoz Babilonba: 4Így szól a Seregek URa, Izráel Istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilóniába: 5Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét!6Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok! 7Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is! 8Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira! 9Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket! – így szól az ÚR. 10Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. 11Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. 12Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. 13Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. 14Megengedem majd, hogy megtaláljatok – így szól az ÚR –, és jóra fordítom sorsotokat: összegyűjtelek titeket minden nép közül; mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak – így szól az ÚR –, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. 15Hiába mondtátok, hogy támasztott nektek az ÚR prófétákat Babilóniában is! 16Ezt mondja az ÚR a királynak, aki Dávid trónján ül, és az egész népnek, amely ebben a városban lakik, honfitársaitoknak, akik nem mentek veletek fogságba: 17Így szól a Seregek URa: Fegyvert, éhínséget és dögvészt bocsátok rájuk, és olyanná teszem őket, mint a rothadt fügék, amelyek ehetetlenül rosszak. 18Üldözni fogom őket fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel. Elrettentő példává teszem őket a föld minden országa számára: átkaikban velük példálóznak, elborzadva fölszisszennek láttukra, és gyalázattal fogják emlegetni őket mindazok a népek, amelyek közé szétszórtam őket. 19Mert nem hallgattak a szavamra – így szól az ÚR –, pedig üzentem nekik szolgáim, a próféták által, méghozzá idejében üzentem, de nem engedelmeskedtek – így szól az ÚR.
20Halljátok meg az ÚR igéjét mindnyájan, ti foglyok, akiket Jeruzsálemből Babilóniába száműztem! 21Így szól a Seregek URa, Izráel Istene Ahábról, Kólájá fiáról és Cidkijjáról, Maaszéjá fiáról, akik hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben: Nebukadneccar babilóniai király kezébe adom őket, és ő kivégezteti őket a szemetek láttára. 22Átkaikba foglalják őket a Babilóniában élő júdai foglyok, és ezt mondják: Olyanná tegyen téged az ÚR, mint Cidkijját és Ahábot, akiket lassú tűzön égetett meg Babilónia királya! 23Mert olyan dolgot követtek el, ami becstelenség Izráelben: paráználkodtak felebarátaik feleségével, és hazug igét hirdettek az én nevemben, amelyet nem parancsoltam nekik. Én tudom és tanúsítom ezt – így szól az ÚR. 24A nehelámi Semajának pedig mondd meg: 25Így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Te leveleket küldtél a magad nevében Jeruzsálem egész népének és Cefanjá főpapnak, Maaszéjá fiának meg az egész papságnak, és ezt írtad: 26Az ÚR tett téged Jójádá főpap utódjává, hogy ügyelj az ÚR házában minden féleszű és prófétálgató emberre, és zárd kalodába, vagy verd vasra őket. 27Akkor miért nem fenyítetted meg az anátóti Jeremiást, aki nektek prófétálgat? 28Hiszen ilyen levelet küldött hozzánk Babilóniába: Hosszú lesz a fogság! Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! 29Cefanjá főpap azonban felolvasta ezt a levelet Jeremiás prófétának. 30Ekkor így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 31Küldd el ezt az üzenetet mindazoknak, akik fogságba mentek: Így szól az ÚR a nehelámi Semajáról: Mivel Semajá prófétált nektek, pedig nem én küldtem őt, és hazugsággal biztatott benneteket, 32azért ezt mondja az ÚR: Megbüntetem a nehelámi Semaját és ivadékait. Nem marad meg közülük senki e nép soraiban, és nem fogja élvezni azt a jót, amelyet népemmel teszek – így szól az ÚR –, mert szavaival el akarta téríteni őket az ÚRtól. (Jeremiás próféta könyve 29. fejezet)

Bizony nehéz szöveg. Megpróbálom kiemelni most számunkra a lényeget. A nép (amilyenek most mi is vagyunk) nehéz helyzetben volt, büntetésben, mert engedetlen volt Istennel szemben. Az engedetlenség okairól, okozójáról fentebb már írtam ez korszaktól független ránk is érvényes, Ádámnál és Évánál kezdődött. A Biblia projekt (youtube) egyik első videójában már ki van fejte az összes szereplő a kígyó (e világ fejedelme lett) mi emberek (Ádám, Éva) és Jézus (a sebezett győztes). Az éppen aktuális büntetéskor Babilon fogságában hamis dolgokra igyekeztek rávenni az embereket, hogy ne építsék a jövőjüket. Egy határ trágyadomb ott minden, akkor meg minek? De Isten azt üzente, hogy hosszú lesz a fogság és építsenek házakat, ültessenek kerteket. Bár a fogságban fenyegetettség van, legyenek gyermekeik.
Tehát kezdjetek új dolgokba! Ne hallgassatok a visszahúzó erőkre! Aki mindig mindenről lebeszél, hogy nem vagy rá képes, nincs rá szükséged az posványban akar tartani, vagy épp maga mellett önző módon. Nem a te érdekeidet nézi, csak a sajátját! Ne légy csupán rabszolga, még akkor sem ha jelenleg nem tudsz a fogva tartóidtól megszabadulni! A helyzeted, környezeted nem biztos, hogy azonnal megváltozik, lehet sokáig meglesz még. De dolgozz érte, tervezd és ne mondj le róla! A félelem, hogy nem sikerülhet nem Istentől való.

7Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.( Pál második levele Timóteushoz 1. fejezet)

Aki el akarja Isten vezetésétől téríteni az embereket, azokat majd Isten elintézi, őket nem fogja megmenteni. Értük nem hordozza Krisztus a keresztet. De nekünk akik hiszünk íme az ígéret!

14Ezt mondja az ÚR, megváltótok, Izráel Szentje: A ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek. 15Én, az ÚR vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. 16Ezt mondja az ÚR, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, 17aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses: 18Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! 19Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. 20Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, 21a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.( Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet)

Tehát a Káldeusok, Újbabilónia alapítói, akik szolgaságban tartották a népet megkapják majd ami jár. Nekünk pedig olyan áldást ígér Isten, amit el sem tudunk képzelni. Ehhez azonban hit kell.

23Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. 24És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. 25Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk! 26De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek, ti kicsinyhitűek? Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült. 27Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki? (Máté evangéliuma 8. fejezet)

Erre azért később rájöttek, hogy kicsoda ő:

15Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? 16Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Máté evangéliuma 16. fejezet)

Tehát ha bajban vagy szólj az Úrnak, aki a Krisztus ergo imádkozzál és ő segíteni fog.

Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek. (Márk evangéliuma 9. fejezet)

Cseri Kálmán írta: “A keresztyén hit állandóan harcban áll a hitetlenséggel. Mert miután Isten újrateremti bennünk ezt az elveszített érzékszervet, azután is megmarad még a velünk született ős-hitetlenségünk, ami állandóan támadja hitünket. A hitetlenség látni akar, a hit pedig bízik Isten tetteiben és ígéreteiben. Naponta újra fel kell vennünk a harcot a saját hitetlenségünk ellen, és döntenünk kell a hit mellett, Jézus mellett.”

Az elején a széllel sok magyarázatot igyekeztem adni, ez ellenszél volt. Az igazi szél azonban a Szentlélek, amelyet Jézus küldött nekünk miután mennybe ment. Ez a szél más, mint ami gátol ami szembe fúj.

"Legyen előtted mindig út,
Fújjon mindig hátad mögül a szél,
Az esõ puhán essen földjeidre,
A nap melegen süsse arcodat,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon Téged tenyerén az Isten."
 (Ősi ír áldás)

Köszönöm, hogy elolvastad.

Testvéri szeretettel: Farkas Csaba2018. július 19., csütörtök

Légy alázatos!


A saját felekezetemben nemigen gyakorlat, hogy térdet hajtsunk az Isten előtt. Történelmi okai vannak, aminek egyelőre nem találom a hiteles forrásait. Emberek akarták őseinket térdre kényszeríteni, hogy tagadják meg református hitüket és számukra hamis Istenképet imádjanak.. Nem erre akarok fókuszt mutatni, nem is fejtem ki jobban. Két igét hoznék hasonlatnak:

11,4 Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? „Meghagytam magamnak hétezer férfit, akik nem hajtottak térdet a Baalnak.”(Királyok I. könyve)
3,2 A király összes udvari embere, aki csak a királyi udvarban volt, térdet hajtott és leborult Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokaj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le.(Eszter könyve)

Erről volt tehát szó, és ha belegondolunk ez tőlük bátor tett volt, igazi tanúságtétel. Csakúgy, mint mostanság , az elmúlt években azoké az embereké, akik nem tagadták meg Krisztust az Iszlám Állam előtt. Ezzel a viselkedéssel a véleményem szerint nincs is baj. Azonban eltelt sok-sok év és magunkban hordozzuk a megbocsátani nem tudás terhét az ezeket a bűnöket elkövetőkkel szemben, sőt, igazából a jelenlegi katolikus felekezettel szemben is. Nem arról van szó, hogy a katolikus tanításokat el kellene fogadnunk, mert elég sok eltérés van közöttünk. De megbocsátani meg kellene. Minden hívőnek a maga szívében rendezve a dolgot. Merthogy a meg nem bocsátással vétkezünk Isten ellen. Ezt jól ki is mutatjuk, mert nem alázzuk meg magunkat előtte. Nem hajtunk térdet előtte. Biztos van aki igen, de a legtöbben nem. Pedig Isten igéje szerint ez egy bevett gyakorlat az ő egyházában. Legfőképpen imádság közben. Egy csokorba gyűjtöttem ennek bizonyítékait. Olvasásra ajánlom:

54Amikor Salamon befejezte ezt az egész imádságot és könyörgést, amellyel imádkozott az ÚRhoz, fölkelt az ÚR oltára elől, ahol térdelt, és kezét az ég felé terjesztette. (A királyok első könyve 8. fejezet)
14Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, 15akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: 16adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; 17hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; 19és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. 20Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: 21azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.( Pál levele az efezusiakhoz 3. fejezet)
11Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten.”( Pál levele a rómaiakhoz 14. fejezet)
10hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; 11és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.( Pál levele a filippiekhez 2. fejezet)
nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem. 22Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több! 23Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv! (Ésaiás próféta könyve 45. fejezet)
1Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak, és irataik csak terheket rónak ki. 2Mert elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem szegényeit. Az özvegyeket kizsákmányolják, és az árvákat kifosztják. 3De mit csináltok majd az ítélet napján, amikor megjön a távolból a pusztulás? Kihez futtok majd segítségért, hol hagyjátok kincseiteket? 4Aki nem térdel a foglyok közé, a legyilkoltak között esik el. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva.( Ézsaiás próféta könyve 10. fejezet)
9,5 Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahova leroskadtam, majd megszaggatott ruhában és köpenyben térdre hulltam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem, az ÚR felé,( Ezsdrás könyve Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája 2014)
6,11 Amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, hazament. Emeleti szobájának ablakai azonban nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta.( Dániel próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
7,60 Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt.
9,40 Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt, és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő pedig kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült.
20,36 Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott.
21,5 Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívülre, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk.( Az apostolok cselekedetei Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája 2014)

Hol vagyunk mi ettől? Miért is nem csináljuk? Kényelmetlen? Bizony vannak ilyenkor gőgös, haragos megnyilvánulások a dologgal szemben. Pedig itt nem arról van szó, hogy evilági hatalom előtt kell meghajolni, nem is kényszer. Ez az alázatról szól. Az alázatnak pont, hogy kényelmetlennek, akár cikinek is lehet lennie. Hogy alázod meg magad, ha  nincs benne semmi erőfeszítés,  ha önmagadat nem tagadod meg? Hogy követed így Jézust? Az Ó- és újszövetségben egyaránt így imádkoztak az emberek, az egyszerű szolgától Mózesig, az apostolokig. Azt is összegyűjtöttem mit mond Isten az alázatosokról:

Mózes negyedik könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
12 [...] 3Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb.
 A zsoltárok könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
25 [...] 9Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.
10 [...] 17Az alázatosok kívánságát meghallgatod, URam. Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet,
34 [...] 3Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
37 [...] 11Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
69 [...] 33Látják ezt az alázatosak, és örülnek. Ti, Istent keresők, éledjen szívetek!
76 [...] 10Mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak. (Szela.)
147 [...] 6Támogatja az ÚR az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket.
 A példabeszédek könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
15 [...] 33Az ÚR félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos!
18 [...] 12Akire romlás vár, annak fölfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos.
29 [...] 23Megalázza kevélysége az embert, az alázatos lelkűt pedig tisztelet övezi.
3 [...] 34A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
16 [...] 19Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt.
Mikeás próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
6 [...] 8Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.

A záró mondat! Légy alázatos Isteneddel szemben! Testvéreim, kezdjük el gyakorolni az alázatot! Ne legyünk gőgösek, kevélyek, felfuvalkodottak! Térdelj le Istened előtt és gyakorold ősatyáink Istenimádatát.

Van egy mondás, „az igazi férfi csak Isten előtt borul térdre!”

De előtte kötelező!

Szeretettel, Farkas Csaba

Egy barát mellett

2018.07.27. Kedvesek, Alábbi zsoltárt olvassátok el figyelmesen. Hálaadás az életért (30. zsoltár) 1Zsoltár, templomszentel...